SPØRGSMÅL/SVAR

1.    HVORFOR KAN JEG IKKE AUTOMATISK BEHOLDE HELE MIT TILSKUD FRA STATENS KUNSTFOND OG/ELLER DE REGIONALE KUNSTFONDE, HVIS MIT PROJEKT ELLER AKTIVITET ER AFLYST PGA. DE NYESTE COVID-19-RESTRIKTIONER?
Reglerne er strammet siden første nedlukning i foråret 2020, hvor man kunne beholde hele tilskuddet til sit projekt eller sine aktiviteter, som blev aflyst pga. myndighedernes COVID-19-restriktioner, selvom alle udgifter ikke var afholdt. Det er de, fordi der siden hen er kommet flere støttemuligheder til, fx kunststøtteordningen og kompensationsordningen til særligt sæsonafhængige kunstnere.
Med den nye bekendtgørelse kan du derfor kun beholde de dele af tilskuddet, som dækker allerede afholdte eller aftalte udgifter, honorarer (herunder også løn til dig selv) eller tilsvarende, som kan dokumenteres.

2.    HVOR MEGET AF MIT TILSKUD KAN JEG BEHOLDE MED DE NYE REGLER?
Du kan beholde de dele af tilskuddet, som dækker udgifter, der allerede er afholdt, eller som du har indgået aftale om at afholde. Udgifterne kan være i form af egne udgifter til projektledelse eller honorarer, honorarer til kunstnere og kunstneriske medvirkende i aktiviteten samt kunstneriske ydelser, der indgår i budgettet for aktiviteten, som fx produktions- eller udstillingsudgifter. Hvis du har afholdt alle udgifter til projektet/aktiviteten – eller indgået aftale om disse - kan du beholde hele tilskuddet.

3.    HVORDAN SKAL JEG DOKUMENTERE AFHOLDTE UDGIFTER OG/ELLER AFTALER OM UDGIFTER?
Du kan blive bedt om at dokumentere tre dele af dit projekt:

  • Aflysningen af projektet eller aktiviteten.
  • Afholdte udgifter til projektet eller aktiviteten.
  • Aftaler om udgifter.

Aflysningen af projektet eller aktiviteten dokumenterer du ved at indsende bilag. Fx e-mails fra udstillingssted eller atelier, hvor dit projekt eller din aktivitet aflyses. Det kan også være et skærmprint af en pressemeddelelse, hvor myndighederne meddeler, at offentlige steder eller lignende er lukket, samt tilladelse eller lignende for, at du havde fået lov til at afholde dit projekt eller aktivitet på det offentlige sted eller lignende.
Afholdte udgifter til projektet eller aktiviteten dokumenterer du ved at indsende betalte fakturaer eller fremvise kontoudtog med overførsler. Det kan desuden være kvitteringer på køb relateret til dit projekt eller din aktivitet.
Aftaler om udgifter, fx til kunstnere, producenter, bands el.lign., skal du dokumentere skriftligt, fx med mailkorrespondancer.
Egne udgifter til projektledelse eller honorarer dokumenterer du ud fra, om det fremgår af dit indsendte budget. 

4.    JEG HAR FÅET TILSKUD FRA STATENS KUNSTFOND ELLER DE REGIONALE KUNSTFONDE TIL ET PROJEKT ELLER EN AKTIVITET I UDLANDET. HVILKE REGLER GÆLDER FOR MIG?
Der gælder de samme regler for dig, men det vil være med udgangspunkt i det pågældende lands COVID-19-restriktioner. Det betyder, at du skal dokumentere, at der har været lokale restriktioner i det land, hvor dit projekt eller din aktivitet skulle have været fundet sted. 

5.    HVILKE TYPER TILSKUD FRA STATENS KUNSTFOND ELLER DE REGIONALE KUNSTFONDE KAN JEG FÅ LOV AT BEHOLDE, HVIS MIT PROJEKT/AKTIVITET ER AFLYST PGA. DE NYESTE COVID-19-RESTRIKTIONER?
Alle former for legater, stipendier, projekttilskud, honorarstøtte, indkøb af værker samt underskudsgarantier mv. til kunstneriske formål inden for fondenes område er omfattet af reglerne og du skal ikke tilbagebetale dem, hvis du ellers lever op til kravene som beskrevet ovenfor. Driftstilskud er dog ikke omfattet.

6.    MIN UDSTILLING, KONCERT, EL. LIGN. FINDER STED EFTER DEN 1. FEBRUAR 2022 OG ER IKKE AFLYST, MEN JEG HAR IKKE HAFT MULIGHED FOR AT PRODUCERE VÆRKET, FORESTILLINGEN, EL. LIGN. SOM PLANLAGT. SKAL JEG BETALE TILSKUDDET TILBAGE?
Hvis de nye COVID-19-foranstaltninger har forhindret dig i at producere værket i perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022 skal tilskuddet ikke tilbagebetales, hvis tilskuddet er givet til at producere værket, og det ellers lever op til kravene beskrevet ovenfor. Hvis tilskuddet er givet til selve udstillingen eller forestillingen, og den ligger efter 1. februar følger det de normale procedurer for området, og vil i mange tilfælde skulle tilbagebetales.

7.    MIT PROJEKT ELLER AKTIVITET ER AFLYST, OG JEG VED ENDNU IKKE OM DET KAN GENNEMFØRES SENERE. KAN JEG BEHOLDE PENGENE NU OG SØGE MED DET SAMME PROJEKT, HVIS DET KAN GENNEMFØRES SENERE?
Nej, projektet er støttet allerede og kan ikke støttes igen.
Hvis du allerede har haft udgifter, der ikke kan refunderes, som du får behov for, hvis projektet bliver realiseret på et senere tidspunkt, vil du kunne ansøge om supplerende midler fra den pulje, du allerede har fået støtte fra, såfremt du kan dokumentere, at dit behov for merbevilling skyldes de nye COVID-19-restriktioner.
Hvis du forventer, at projektet gennemføres på et senere tidspunkt, skal du give os besked om de nye datoer for afholdelse. Datoer kan evt.  ændres flere gange, så længe udskydelserne skyldes COVID-19-restriktioner. Du skal dog være opmærksom på, at udskydes projektet eller aktiviteten til en dato uden for perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, og aflyses det eller den grundet COVID-19-restriktioner, følger de normale procedurer for området og tilskuddet vil i mange tilfælde skulle helt eller delvist tilbagebetales.

8.    JEG ØNSKER AT GENNEMFØRE MIT PROJEKT SENERE I ÆNDRET FORM. KAN JEG BEHOLDE TILSKUDDET, HVIS DER ER ÆNDRINGER I PROJEKTET?
Du skal kontakte os for at høre, om ændringerne kan godkendes. Det er helt normal praksis uanset, hvad ændringerne skyldes, men hvis ændringerne skyldes COVID-19-foranstaltninger, er vi fleksible.

9.    JEG HAR FÅET TILSKUD TIL AT DELTAGE I ET ARRANGEMENT I UDLANDET, MEN KAN PGA. DE NYESTE COVID-19 –RESTRIKTIONER I DANMARK OG UDLANDET IKKE KOMME AFSTED. SKAL JEG BETALE TILSKUDDET TILBAGE?
Nej, hvis rejsen ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19 i perioden 19. december 2021- 1. februar 2022skal du ikke betale tilskuddet tilbage, hvis det ellers lever op til de beskrevne regler Dette gælder både, hvis det er forholdsregler fra myndighederne i Danmark eller myndighederne i udlandet, der gør, at du ikke kan rejse.

10.    MIT PROJEKT ER IKKE AFLYST PGA. COVID-19-RESTRIKTIONER, MEN DET ER UDSKUDT, UDEN AT JEG KENDER DE NYE DATOER. SKAL JEG BETALE TILSKUDDET TILBAGE?
Nej, du ikke betale tilskuddet tilbage, men du skal kontakte os for at aftale nye datoer. Datoer kan evt. ændres flere gange, så længe udskydelserne skyldes COVID-19-foranstaltninger. Du skal dog være opmærksom på, at udskydes projektet eller aktiviteten til en dato uden for perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, og aflyses det eller den grundet COVID-19-restriktioner, følger de normale procedurer for området og tilskuddet vil i mange tilfælde skulle helt eller delvist tilbagebetales.

11.    JEG HAR FÅET ET TILSKUD FØR DEN 19. DECEMBER 2021, MEN PROJEKTET KAN IKKE GENNEMFØRES PGA. COVID-19-RESTRIKTIONER. SKAL JEG BETALE TILSKUDDET TILBAGE?
Hvis du kan dokumentere, at projektet ikke kan gennemføres i perioden fra 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022, skal du ikke betale tilskuddet tilbage, uanset hvornår du har fået tilskuddet. Det, der er afgørende, er, at aktiviteten skulle have fundet sted i perioden mellem den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022, og at du kan dokumentere, at aflysningen skyldes COVID-19-foranstaltninger.

12.    MIT PROJEKT SKULLE HAVE FUNDET STED EFTER DEN 1. FEBRUAR 2022, MEN ER BLEVET AFLYST. SKAL JEG BETALE TILSKUDDET TILBAGE?
Ja, det skal du i udgangspunktet. Aftalen gælder kun for projekter eller /aktiviteter, der er aflyst pga. COVID-19-restriktioner indtil den 1. februar 2022. Hvis du allerede har brugt noget af tilskuddet, skal du kontakte os for at høre, om du skal betale hele eller dele af tilskuddet tilbage. Hvis du vælger at udskyde dit projekt eller din aktivitet, eller foretager ændringer i udstillingsstedet eller lign., skal du som altid kontakte os og få godkendt ændringen.

13.    DELE AF MIT PROJEKT KAN IKKE GENNEMFØRES PGA. COVID-19-RESTRIKTIONER, MENS ANDRE GODT KAN. SKAL JEG SÅ BETALE DELE AF TILSKUDDET TILBAGE?
Ja, hvis det kun er en del af den samlede planlagte aktivitetsperiode, der har ligget i perioden den 19. december 2021 – 1. februar 2022, kan der kræves en forholdsmæssig tilbagebetaling for de perioder, der ligger uden for perioden.

14.    JEG HAR FÅET STØTTE TIL ET PROJEKT, DER LIGGER EFTER DEN 1. FEBRUAR 2022 KAN JEG FÅ UDBETALT MINE PENGE NU?
Udbetalinger på projekter, der afvikles efter den 1. februar 2022 følger den almindelige praksis. Du kan se i dit tilsagnsbrev, hvornår vi udbetaler dit tilskud.

15.    MIT PROJEKT ER UDSKUDT PGA. COVID-19-FORANSTALTNINGER, MEN JEG HAR ALLEREDE HAFT UDGIFTER, DER IKKE KAN REFUNDERES. KAN JEG FÅ EN MERBEVILLING PÅ DET BELØB, JEG ALLEREDE HAR BRUGT?
Hvis du kan dokumentere, at dit behov for merbevilling skyldes COVID-19-restriktioner, vil du kunne ansøge om supplerende midler fra den pulje, du allerede har fået støtte fra.

16.    MIT PROJEKT ER UDSKUDT TIL EFTER DEN 1. FEBRUAR 2022, MEN JEG FRYGTER, AT DET SENERE BLIVER AFLYST HELT. KAN JEG FORTSAT BEHOLDE TILSKUDDET?
Hvis dit projekt bliver aflyst inden den 1. februar 2022, skal du ikke betale tilskuddet tilbage, hvis det ellers lever op til reglerne.
Hvis beslutningen om aflysning falder efter den 1. februar 2022, skal du efter de gældende regler betale tilskuddet tilbage.
Dette afhænger af gældende procedurer. Du skal være opmærksom på, at udskydes projektet eller aktiviteten til en dato uden for perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, og aflyses det eller den grundet COVID-19-restriktioner, følger de normale procedurer for området og tilskuddet vil i mange tilfælde skulle helt eller delvist tilbagebetales.

17.    JEG HAR FÅET STØTTE FRA DEN JYSKE KUNSTFOND ELLER ØERNES KUNSTFOND, OG MIT PROJEKT ER AFLYST SOM FØLGE AF COVID-19-RESTRIKTIONER. GÆLDER DE NYE RETNINGSLINJER FOR MIT TILSKUD?
Ja, de nye retningslinjer gælder både for Statens Kunstfond og de Regionale Kunstfonde, der indbefatter Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond

18.    SKAL UDENLANDSKE ANSØGERE BETALE TILSKUD TIL AFLYSTE PROJEKTER I PERIODEN DEN 19. DECEMBER – 1. FEBRUAR 2022 TILBAGE?
Nej, hvis aflysningen skyldes enten de danske eller det pågældende lands foranstaltninger ift. COVID-19 skal tilskuddet ikke betales tilbage, hvis de ellers lever op til de nye regler.
SPØRGSMÅL/SVAR OM DOKUMENTATION OG AFRAPPORTERING

19.    GENERELT: FOR TILSKUD UNDER 100.000 KR.: 
For tilskud under 100.000 dk skal du ikke indsende dokumentation for, at dit projekt ikke kan gennemføres. Du kan nøjes med at indsende en erklæring, som du underskriver med NemID. Vi udtager dog stikprøver blandt de indsendte erklæringer. Hvis din sag bliver udtaget, skal du indsende dokumentation, som vi skal godkende. Du skal altid gemme dine bilag i fem år fra den dato, hvor dit projekt sluttede, jf. bekendtgørelse af bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006.  

20.    SKAL JEG DOKUMENTERE, AT MIT PROJEKT ER AFLYST PGA. COVID-19-FORANSTALTNINGER?
Ja, du skal kunne dokumentere, at dit projekt ikke kan gennemføres pga. COVID-19-foranstaltninger. Hvis dit tilskud er på op til 100.000 kr. Kan du nøjes med at indsende en tro- og loveerklæring. Hvis dit tilskud ligger mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal dokumentationen være underskrevet af en regnskabskyndig person. For tilskud på over 500.000 kr. skal dokumentationen være underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

21.    HVILKEN SLAGS DOKUMENTATION KRÆVES DER IFT. AFRAPPORTERING?
Det afhænger af dit fagområde og dit projekts karakter, men det skal være dokumentation, der sandsynliggør og bekræfter, at du reelt ikke har kunne udføre dit projekt.
Musik og scenekunst: på musik- og scenekunstområdet kan det være en kopi af sæsonprogram/repertoireplan/aktivitetsprogram og lign., samt kopi af en hjemmeside eller meddelelse, hvoraf det fremgår, at aktiviteten er aflyst som følge af myndighedernes COVID-19-foranstaltninger.
Billedkunst: på billedkunstområdet kan det være en kopi af mailudveksling med en given samarbejdspartner (eksempelvis: galleri, kommune, institution) der bekræfter at samarbejdet om en given begivenhed, udstilling eller et undervisningsforløb ikke kan gennemføres pga. COVID-19-foranstaltninger, samt evt. offentlige udmeldinger herom (eksempelvis fra hjemmeside eller andet).
Litteratur: på litteraturområdet kan det være en mail fra arrangøren, der bekræfter, at arrangementet/festivalen er aflyst pga. COVID-19-foranstaltninger.
Arkitektur: på arkitekturområdet kan det være en kopi af mailudveksling med en given samarbejdspartner (eksempelvis: galleri, kommune, institution) der bekræfter at samarbejdet om en given begivenhed eller et værk ikke kan gennemføres pga. COVID-19-foranstaltninger, samt evt. offentlige udmeldinger herom (eksempelvis fra hjemmeside eller andet).
Kunsthåndværk og design: på design/kunsthåndværkområdet kan det være en kopi af mailudveksling med en given samarbejdspartner (eksempelvis: galleri, kommune, institution) der bekræfter at samarbejdet om en given begivenhed, udstilling eller et undervisningsforløb ikke kan gennemføres pga. COVID-19-foranstaltninger, samt evt. offentlige udmeldinger herom (eksempelvis fra hjemmeside eller andet).
For huskunstnerordningen kan det være en mailudveksling mellem huskunstner og institution, der bekræfter at huskunstnerforløbet er aflyst pga. COVID-19-foranstaltninger.

22.    HVAD MENES DER MED AKTIVITETSPERIODE?
Det er den periode, hvori dit projekt eller aktivitet skulle være løbet af stablen, fx den periode dine koncerter skulle have været opført, perioden hvor din udstilling skulle være vist osv. Der menes altså ikke perioden for selve produktionen eller /udarbejdelsen af aktiviteten eller /projektet.

23.    MIT PROJEKT ER AFLYST, OG EN DEL AF MIT TILSKUD VAR ØREMÆRKET TIL HONORERING AF ANDRE. SKAL JEG STADIG BETALE DEM?
Ja, hvis en del af dit tilskud er givet til at honorere tredjepart, f.eks. andres kunstneriske ydelser, og I har indgået aftale herom, så skal du fortsat honorere disse kunstnere /producenter /bands/ parter, også selv om de ikke har kunnet levere ydelsen pga. myndighedernes nyeste COVID-19-restriktioner.
Din afrapportering skal stemme overens med din oprindelige ansøgning og det, som tilskuddet er bevilget til.

24.    HVOR SKAL JEG AFRAPPORTERE?
Du skal afrapportere her på hjemmesiden via særlige elektroniske erklæringer, hvortil du vedhæfter dokumentation på, at dit projekt er aflyst som følge af COVID-19-restriktioner. Du skal også vedhæfte et regnskab, medmindre der står andet i dit tilsagnsbrev. I visse tilfælde skal du også vedhæfte en revisorerklæring.
Du finder erklæringerne under afrapportering.

25.    HVORDAN DOKUMENTERER JEG, AT MIT PROJEKT ER AFLYST PGA. COVID-19-RESTRIKTIONER NÅR GRUNDEN ALENE ER, AT JEG IKKE HAR KUNNE MØDES OG ARBEJDE PÅ PROJEKTET MED MINE SAMARBEJDSPARTNERE, JF. STATSMINISTERENS UDMELDINGER?
I et sådan tilfælde skal du beskrive sammenhængen. Hvilke forhold spillede ind og hvordan umuliggjorde COVID-19-foranstaltningerne, at du kunne arbejde på dit projekt.

26.    MIT PROJEKT ER BLEVET AFLYST, MEN JEG ER ALLIGEVEL BLEVET BEDT OM AT LAVE ET REGNSKAB. BETYDER DET, AT JEG SKAL BETALE NOGET AF TILSKUDDET TILBAGE, HVIS DET HELE IKKE ER BRUGT?
Ikke nødvendigvis. Hvis dit projekt eller din aktivitet skulle været gennemført i perioden fra den 19. december 2021 til og med den 1. februar2022, skal du ikke tilbagebetale noget. Ligger dit projekt eller din aktivitet delvis uden for perioden, kan der blive tale om at du skal betale en del af tilskuddet tilbage. Du skal også være opmærksom på, at udskydes projektet eller aktiviteten til en dato uden for perioden 19. december 2021 til og med 1. februar 2022, og aflyses det eller den grundet COVID-19-restriktioner, følger de normale procedurer for området og tilskuddet vil i mange tilfælde skulle helt eller delvist tilbagebetales.