Statens Kunstfond

Udviklingsrejser for skabende scenekunstnere

Tilskud til udviklingsrejser for kunstnere inden for scenekunstområdet

Frister

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen.

Hvem kan søge?

Der gives støtte til udviklingsrejser til skabende kunstnere, som via rejseaktivitet ønsker at fordybe sig i deres kunstneriske virke.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort i referater fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde og tilskudsmodtagere offentliggøres på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Rejselegater gives til skabende scenekunstnere som personligt tilskud til transport og ophold i forbindelse med udlandsrejser med henblik på egen kunstnerisk udvikling.

Rejseaktiviteter, der er knyttet til konkret produktion, herunder residencies, turnévirksomhed eller aktiviteter der på anden måde forventes at munde ud i konkrete resultater, søges i puljen Scenekunst – internationale aktiviteter.

Bemærk, at rejsen ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af det kunstneriske virke og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Ved prioritering af ansøgningerne vurderes først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Statens Kunstfond lægger i sin vurdering af ansøgningerne især vægt på at støtte kunstnere inden for scenekunst, som:

 • Har et personligt og originalt formsprog
 • Vil udfordre sig selv gennem fordybelse og har mod til at udvikle et særligt kunstnerisk udtryk
 • Kan bidrage til fornyelse af kunstarten

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst modtager og behandler ansøgningerne i denne pulje og laver en indstilling til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. På baggrund af denne indstilling træffes endelig beslutning.

Statens Kunstfond forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en fordeling af tilskud til:

 • målgrupperne voksne og børn
 • en spredning i forhold til genre
 • geografisk spredning

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond (fra 2014) eller Statens Kunstråd (før 2014) tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Der kan ikke søges støtte til:

 • Studerende, der er i gang med en grunduddannelse inden for de skabende kunstarter, som fondens virksomhed omfatter, eller til uddannelsesformål i øvrigt
 • Rejser, der er direkte forbundet med produktion af forestillinger, med turnévirksomhed eller i forbindelse med residencies
 • Rejser i forbindelse med bogprojekter om Scenekunst (eller relaterede emner)

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • CV på max. 1 side, hvor det tydeligt fremgår, hvad du har lavet som skabende kunstner.
 • Dokumentation for den del af dit kunstneriske arbejde, der specifikt motiverer din ansøgning (max. 2 sider). Relevant dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde kan ske i form af mediefiler eller links til hjemmesider. Dokumentationen kan være video- og billedmateriale, tekstuddrag eller andet der formidler din kunstneriske praksis. Det er dit ansvar at sikre, at dokumentationen (f.eks. på nettet) er tilgængelig for udvalget (dvs. at links kan åbnes osv.)
 • Budget for rejsen (transport og ophold). Hent budgetskema her.

Det er kun muligt at vedhæfte tre filer i alt (én for hvert bilag), så hvis et af bilagene udgøres af flere filer, skal de samles først, evt. i en pdf-fil eller et word-dokument.

Bemærk:

 • Zip-filer må ikke indsendes
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb

Økonomi

Ved ansøgning om rejselegat er det ansøgte beløb afhængigt af rejsens destination og varighed.

Udgifter til kost og logi bliver vurderet i forhold til SKATs vejledende satser: Læs mere på SKAT.dk.

Der er i alt 0,4 mio. kr. til rådighed i puljen.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds bestyrelse vil blive orienteret om det.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Statens Kunstfond kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst træffer endelig afgørelse efter indstilling fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hent ansøgningsskemaet som PDF

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)